Wat geloven we nu eigenlijk? Eigenlijk draait het maar om één persoon namelijk Jezus Christus. Wil je weten wat iemand die 2000 jaar geleden heeft geleefd te maken heeft met het leven van nu?
1. God heeft je lief en wil graag dat je Hem persoonlijk leert kennen

God houdt van je
“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

God wil dat je Hem leert kennen
Jezus zei: “En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.” (Johannes 17:3)

Maar hoe komt het dat veel mensen God niet op deze manier kennen?

2. De mens heeft het contact met God verloren

Wat is zonde?
De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk zijn van Hem. Er is daardoor een kloof ontstaan tussen God en de mens. Deze houding wordt in de bijbel “zonde” genoemd.

Wie heeft gezondigd?
“Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.”(Romeinen 3:23)

Wat zijn de gevolgen van de zonde?
“Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23) Dat betekent geestelijk van God gescheiden zijn.

Deze tekening laat zien dat God heilig is en de mens zondig. Ze zijn door een diepe kloof van elkaar gescheiden. Mensen proberen God op allerlei manieren te bereiken: godsdienst, geld geven, aardig zijn voor anderen enz. Maar al deze pogingen schieten te kort en lossen het probleem van de zonde niet op.

Het derde punt geeft de enige mogelijkheid aan waardoor de kloof overbrugd kan worden…

3. Alleen door Jezus kunnen wij God persoonlijk leren kennen en zijn liefde ervaren

Jezus stierf in onze plaats
“God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”(Romeinen 5:8).

Jezus stond op uit de dood; Hij leeft
“…dat Christus voor onze zonden is gestorven…Hij is begraven…op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat…Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk…” (1 Korintiërs 15:3-6).

Jezus is de enige weg naar God
Daarom kon Jezus zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan naar de Vader gaan dan door Mij” (Johannes 14:6).

Vanwege onze zonde, verdient iedereen de dood. Maar God zond zijn Zoon Jezus Christus om voor ons aan het kruis te sterven om daarmee voor ons de straf te betalen voor onze zonden. Hij heeft de kloof overbrugd die ons van God scheidt. Door Hem kunnen we vergeving van zonden ontvangen, een nieuw leven beginnen en God leren kennen.

Het is niet voldoende deze dingen alleen maar te weten…

4. We moeten ieder persoonlijk, Jezus vragen in ons leven te komen

Jezus toelaten in ons leven betekent dat wij God centraal stellen en niet ons eigen ego. En dat we vertrouwen dat Jezus Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij wil dat wij zullen zijn.

We moeten Jezus Christus aanvaarden
“Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12).

We ontvangen Jezus Christus door geloof
“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” (Efeziërs 2:8-9).

Als we Jezus Christus ontvangen, worden we opnieuw geboren
“Jezus zei: “Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.” (Johannes 3:3).

Wij ontvangen Jezus Christus door Hem persoonlijk uit te nodigen in ons leven te komen

Jezus zegt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

Het is niet genoeg als we weten dat dit waar is. We moeten een keus maken.

De cirkels stellen twee manieren van leven voor:

ikopdetroon.jpg1. Zelf-gericht leven

Ik zit op de troon van het leven. Jezus Christus staat buiten het leven. De levensterreinen staan onder eigen controle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft.

christusopdetroon.jpg2. Christus-gericht leven

Jezus Christus beheerst het leven. Het ik is onttroond. De levensterreinen staan onder de heerschappij van God waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan.

Welke cirkel stelt jouw leven voor?
Welke van deze beide manieren van leven zou je voorkeur hebben?

God kent je hart en is niet zo bezorgd om je woorden als wel om de houding van je hart.

 

Zou je het voorgestelde gebed willen bidden?

Je kunt Jezus aanvaarden door gelovig te bidden… Bidden is gewoon praten met God. Hij kent je. Het gaat niet om de woorden, maar om wat je gelooft in je hart. Hier is een voorbeeld:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik weet dat ik eigenwijs en ongehoorzaam ben geweest. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U mijn leven van nu af leiden. Verander mij zo, dat ik word zoals U me hebben wilt. Ik dank U dat U mij hoort en verhoort door in mijn leven te komen. Amen”

Zegt dit gebed ongeveer wat er in je leeft? Zo ja, dan kun je dit gebed zo bidden en vertrouwen op Gods belofte. Jezus Christus zal in je leven komen.

Kijkt u ook eens bij de informatie over de Alpha-cursus. Klik hier.

De basis

X

Paswoord vergeten?

Word lid