Geschiedenis

De Chr. Geref. Kerk van Winschoten is een van de jongere CGK-kerken in Oost-Groningen.

Aan het eind van de vijftiger jaren groeide het aantal gezinnen dat in Winschoten woonde en in de Chr. Geref. Kerk van Midwolda kerkte.

Na een proeftijd waarin werd gekerkt in een gehuurde zaal “Wieske” werd het traject om te komen tot een zelfstandige gemeente in werking gezet.

Onder leiding van de kerkenraad van Midwolda vond op 6 juni 1962 de instituëringsdienst plaats. Het ledental bedroeg toen 86.

 

 

Op 1 januari 1965 werd het kerkgebouw aan de Mr. A.J. de Sitterstraat gekocht. Het gebouw was voor de gemeente niet onbekend daar het al enige jaren voor diensten gebruikt mocht worden van de Baptisten Gemeente in Winschoten.

Het gebouw werd geheel gerenoveerd en uiteindelijk ontstond er een klein knus kerkje dat plaats bood aan ongeveer 125 mensen.

Het ledental groeide in tien jaren daarop tot ongeveer 200, zodat er halverwege de jaren zeventig gedacht kon worden aan een eigen predikant. Voor die tijd werd dankbaar gebruik gemaakt van de predikanten van de zustergemeenten in de omtrek. In het begin van 1976 kon kandidaat J. Germs worden beroepen. Dankbaar mocht de gemeente horen dat deze het beroep naar de kleine gemeente kon aanvaarden en op 16 jan. 1976 vond de intrededienst plaats van ds. J. Germs.

In de periode van ds. J. Germs groeide het ledental verder door tot bijna 300. Al spoedig werd het gezellige kerkje aan de Sitterstraat te klein.

Er moest worden omgezien naar een groter gebouw. Toen dat niet gevonden kon worden werd besloten een eigen kerk te bouwen.

Zo ontstond aan de Pottebakkerstraat de huidige kerk waarvan de eerste steen gelegd werd door ds. J. Germs. In oktober 1982 werd dit gebouw in gebruik genomen.

Dit gebouw biedt naast een ruime kerkzaal in sfeervolle kleuren de nodige ‘vergaderruimte’. De gemeente van Winschoten was, en is nog steeds, een jonge gemeente zowel voor wat betreft haar ontstaansgeschiedenis als wat betreft de leeftijdsopbouw in de gemeente. De gemeente heeft veel jongeren. Onder de kerk is een speciale ruimte voor de jongsten ingericht die o.a wordt gebruikt voor de kindernevendiensten op de zondag.

Op 19 febr. 1984 nam ds. J. Germs afscheid van Winschoten en vertrok naar Zwolle.

Gelukkig heeft de Here spoedig de gemeente voorzien van een nieuwe herder en leraar.

Op 7 juni 1985 hield ds. S. Otten zijn intrededienst. Ds. S. Otten heeft tot mei 1992 de gemeente mogen dienen. In zijn ambtsperiode werden de contacten tussen de gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt weer verlevendigd. Dit leidde tot een gezamenlijke verklaring waarin we elkaar wederzijds als kerken van Christus (h)erkennen. Nu bestaan er over en weer hartelijke contacten tussen beide gemeentes en worden er gezamenlijke diensten gehouden.

De gemeente kreeg de beschikking over een bijgebouw “de Bouwsteen”; het staat naast de kerk en wordt o.a. gebruikt voor het jeugdwerk. Tijdens de diensten worden hier de allerkleinsten ‘zoet’ gehouden en hier vindt ook het jaarlijkse oliebollenbakken plaats.

In mei 1992 nam ds. S. Otten afscheid van de gemeente en vertrok naar de gemeente van Rotterdam-Zuid. Na een vacante periode van bijna twee jaar mocht de gemeente ds. A.C. v.d. Wekken in maart 1994 verwelkomen. Onder zijn leiding werd het evangelisatiewerk in het IKEP uitgebreid en met de GKv kwam het tot een principebesluit waarbij kanselruil en gezamenlijke avondsmaalsvieringen mogelijk werden.

In december 2000 nam ds. A.C. v.d. Wekken afscheid van de gemeente vanwege zijn vertrek naar Amersfoort.

Na een lange periode zonder eigen predikant werd de gemeente in september 2005 verblijd met de komst van ds. H.P. Keuter. Na enkele jaren predikant te zijn geweest in IJmuiden kwamen hij en zijn gezin naar Winschoten.

Per 1 juli 2010 heeft ds. H. P. Keuter zijn ambt neergelegd om in Hongarije te kunnnen gaan werken onder de zigeuners. Hierdoor is de gemeente per die datum vacant.

Ds. G. Huisman is onze huidige predikant en is bevestigd op 30 augustus 2015

X

Paswoord vergeten?

Word lid