Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde kerk te Winschoten. (versie 2018-5)

De Christelijke Gereformeerde kerk te Winschoten verwerkt persoonsgegevens en data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Onze missie is;
Wij willen discipelen zijn van Jezus Christus in een gemeente waarin Gods liefde zichtbaar is naar elkaar toe en naar de wereld om ons heen.

Dat betekend dat we geroepen zijn om in deze wereld te staan als een gemeenschap waarin de liefde voor God en de naaste centraal staan en waar de onderlinge betrokkenheid, het omzien naar elkaar belangrijke pijlers zijn van de gemeenschap. We willen dit ook uitstralen naar de stad waarin we leven, de kerk is er voor iedereen en ieder mag deelnemen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. De verklaring geeft inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk en u kunt er lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. In deze verklaring kunt u ook lezen welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon is.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens

Het kerkelijk bureau houdt een adressenbestand bij van alle leden van de gemeente. De penningmeester houdt een overzicht bij van alle bankrekeningnummers.

Van een kerklid (doopleden en belijdende leden) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, email adressen, geboorte- doop- belijdenis- en huwelijksdatums, geboorteplaats, namen van ouders.
  2. bankrekeningnummer.

Uitwisseling van gegevens

Wij delen de gegevens alleen met het kerkverband waar we deel van uitmaken. Overige uitwisseling van de gegevens kan alleen bij overschrijving en op verzoek van de betrokkene.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens

Het kerkelijk bureau zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De gegevens zijn beveiligd met een actuele antivirus programma, pincode, inlog naam en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kerkelijk bureau bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd tenzij betrokkene verzoekt deze te verwijderen na opzegging van lidmaatschap.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het kerkelijk bureau van u verwerkt, kunt u een inzage verzoek doen. Het kerkelijk bureau behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Als uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoek per post sturen aan:

Scriba CGK Winschoten
Postbus 119
9670 AC Winschoten

of per mail aan;
scriba@cgkwinschoten.nl

Sociale media.

De kerk maakt geen gebruik van sociale media en is alleen te vinden via de website. Hierop vindt u alleen algemene informatie over de gemeente, de diensten en overige activiteiten. Alle overige informatie is te vinden op het afgeschermd gedeelte van de site die alleen kan worden ingezien door de leden van de gemeente.
Algemene gegevens van de verschillende werkgroepen, commissies en kringen zijn, waar nodig voorzien van namen met instemming van de betrokkenen die deel uitmaken van de genoemde werkgroepen, commissies of kringen.

Onderlinge betrokkenheid.

In het kader van de onderlinge betrokkenheid en het omzien naar elkaar, worden vreugde en verdriet gedeeld. Dit gebeurd via het Contact blad dat maandelijks wordt uitgegeven, het Kerkblad voor het Noorden dat wekelijks verschijnt, het infoblad dat elke zondag wordt uitgereikt en in de diensten bij de afkondigingen en in de gebeden. Het Contact blad en het infoblad worden alleen verstrekt aan de leden en de bezoekers van de diensten en zijn derhalve intern. Het Kerkblad voor het Noorden wordt wekelijks verspreid in de noordelijke provincies en is bedoeld om de kerken binnen ons kerkverband te informeren over het wel en wee in de gemeente. De diensten zijn via internet te beluisteren en zijn zodoende wereldwijd te volgen. Aangezien voor het vermelden van persoonlijke gegevens specifiek toestemming moet worden verleend door de betrokkene zullen wij geen mededelingen doen in de diensten en in het Kerkblad voor het Noorden, tenzij met toestemming van de betrokkenen. Het Contact en het Infoblad zien we als interne stukken. Hierin blijven we, met betrekking de onderlinge betrokkenheid, mededelingen publiceren die betrekking hebben op de persoonlijke omstandigheden van onze leden tenzij deze nadrukkelijk aangeven dit niet op prijs te stellen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De verklaring is te vinden op onze website.

Winschoten 22 mei 2018.

www.cgkwinschoten.nl

Wat wij opslaan en waarom we dit doen

CGK Winschoten slaat twee soorten van informatie op tijdens uw bezoek aan onze website.

Ten eerste slaan we niet-persoonlijke informatie op. Wanneer bezoekers onze website bezoeken, slaan we cumulatieve informatie op zoals welke pagina’s bezocht zijn, de volgorde waarin deze pagina’s bezocht zijn en op welke links geklikt is. Het verzamelen van deze informatie brengt het opslaan van IP-adressen met zich mee, het gebruikte besturingssysteem en de browser van elke bezoeker op onze site. Ondanks dat deze informatie niet persoonlijk identificeerbaar is, kan het mogelijk zijn om aan de hand van een IP-adres en de internetprovider informatie van bezoekers te achterhalen en de geografische locatie waar de bezoeker is ingelogd.

Ja, ook cookies.

Wij gebruiken ook cookies en andere traceerbare technologie├źn om niet-persoonlijke informatie op te slaan. Cookies zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen naar uw browser, die ze hierna naar ons stuurt als u onze website opnieuw bezoekt. Dankzij cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij uw bezoek personaliseren, en u ervaring met onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Uw browser en uzelf (via de melding bij het eerste bezoek) moeten cookies accepteren om de voordelen als geregistreerde gebruiker van onze website te kunnen benutten.

Niet-persoonlijke informatie: voor website-optimalisatie

CGK Winschoten gebruikt niet-persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw IP-adres en de pagina’s die u bezoekt op onze website, om eventuele problemen met onze servers en onze website te kunnen registreren. Uw IP-adres en andere niet-persoonlijke informatie kunnen ook gebruikt worden om demografische informatie, patronen en websitegebruik te analyseren. Deze informatie helpt ons om de lay-out van de website verder te kunnen ontwikkelen.

Wel-persoonlijk identificeerbare informatie: wat u in de registratie invult

CGK Winschoten gebruikt de informatie die u invoert in onze inschrijfvelden om toegang tot het ledengedeelte te krijgen. Uw persoonlijke informatie wordt gebruikt om eventueel in contact met u te treden indien dit noodzakelijk is en om te controleren of u lid van de gemeente bent. Dit wordt vergeleken met de gegevens die al bekend zijn bij het kerkelijk bureau. Bent u lid van de gemeente dan krijgt u pas toegang tot het ledengedeelte.

Gegevens wijzigen of verwijderen: u doet dit zo

Wilt u inzicht in de gegevens die CGK Winschoten online van u heeft? Of wenst u dat CGK Winschoten uw gegevens verwijdert / wijzigt van de website omdat deze onvolledig of onjuist zijn? Dan kunt u inloggen met de door u aangemaakte leden account. U kunt dan zelf uw gegevens inzien of wijzigen of er voor te kiezen dit permanent te verwijderen.

Ons inschrijfproces is van het begin tot het einde veilig

Ons inschrijfpoces vindt geheel plaats via een beveiligde SSL-verbinding. U heeft hier geen speciale software voor nodig.

 

 

X

Paswoord vergeten?

Word lid

X